การศึกษาความรู้ด้านงานการตลาดจะได้ศึกษาเกี่ยวกับด้านทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมีทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต รวมไปถึงทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กำหนด การวางแผนขายสินค้าหรือบริการประเมินผลและรายงานการขาย จัดทำฐานข้อมูลทางการตลาด เขียนแผนธุรกิจตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ สร้างสรรค์งานโฆษณา จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้า ปฏิบัติการขายสินค้าออนไลน์ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ด้านทักษะต่างๆที่กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดใช้กับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?


1. ประกอบอาชีพรับราชการ  เช่น  นักวิชาการตลาด
2. ฝ่ายการตลาดของสหกรณ์การเกษตร
3. ฝ่ายการตลาด
4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ
5. นักการตลาด
6. นักวิจัย
7. พนักงานเก็บข้อมูลการตลาด
8. นักจัดแสดงสินค้า
9. นักโฆษณา
10. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
11. ประกอบอาชีพอิสระตามต้องการ
12. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช.(ปกติ) ระดับชั้น ปวช.(ทวิภาคี) ระดับชั้น ปวส.(ปกติ) ระดับชั้น ปวส.(ทวิภาคี)
จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า…คลิก จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า…คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา…คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา…คลิก
    จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6…คลิก จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6…คลิก

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์