การศึกษาความรู้ด้านงานการตลาดจะได้ศึกษาเกี่ยวกับด้านทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมีทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต รวมไปถึงทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนที่กำหนด การวางแผนขายสินค้าหรือบริการประเมินผลและรายงานการขาย จัดทำฐานข้อมูลทางการตลาด เขียนแผนธุรกิจตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ สร้างสรรค์งานโฆษณา จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดแสดงสินค้า ปฏิบัติการขายสินค้าออนไลน์ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และการแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ด้านทักษะต่างๆที่กล่าวมานั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดใช้กับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?
1. ประกอบอาชีพรับราชการ  เช่น  นักวิชาการตลาด
2. ฝ่ายการตลาดของสหกรณ์การเกษตร
3. ฝ่ายการตลาด
4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ
5. นักการตลาด
6. นักวิจั7. พนักงานเก็บข้อมูลการตลาด
8. นักจัดแสดงสินค้า
9. นักโฆษณา
10. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
11. ประกอบอาชีพอิสระตามต้องการ
12. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.
สาขางานการตลาด แสดง สาขางานการตลาด (ภาคปกติ) แสดง
  สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)  แสดง

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์