สาขาการบัญชีเป็นสาขาที่มีตลาดรองรับ เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทหรือห้างร้านต่าง ๆ ต้องมีเรื่องราวของบัญชีมาเกี่ยวข้อง อีกทั้งการจ่ายภาษีต่าง ๆ ต้องมีการยื่นบัญชีตามกำหนดของการดำเนินธุรกิจ งานบัญชีจึงเป็นงานสำคัญอย่างมากในองค์กร เป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงผลกำไรขาดทุน และความสำเร็จของธุรกิจ สาขานี้จึงมีผู้สนใจเรียนมากเช่นกัน การพัฒนาข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของธุรกิจและเทคนิคในการประยุกต์ใช้บริการแต่ละองค์การ เพื่อเป็นการต้อนรับกลุ่มสมาคมอาเซียน อาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพอิสระเป็นที่ยอมรับ 1 ใน 7 อาชีพของสมาคมอาเซียน

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?


1.นักบัญชีและการเงิน
2.ฝ่ายตรวจสอบ
3.ฝ่ายพัสดุ
4.เจ้าหน้าที่สรรพากร
5.นักวิเคราะห์
6.นักวิจัย
7.อาจารย์
8.พนักงานบัญชีและการเงินสมุห์บัญชี
9.ผู้อำนวยการ
10.ผู้ตรวจสอบและควาบคุมภายใน
11.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
12.ผู้สอบบัญชีอนุญาต
13.ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
14.เปิดสำนักงานบัญชีที่ปรึกษาการบัญชีและการเงิน
15.ที่ปรึกษาวางระบบควบคุมภายใน เป็นต้น
16. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.(ปกติ) ระดับชั้น ปวส.(ทวิภาคี)
จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า …คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา …คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา …คลิก
  จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6 …คลิก จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6 …คลิก

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์