สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ที่เกี่ยวกับด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยจัดการด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Commerce
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
6. เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
8. เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
9. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
และอื่นๆอีกมากมายด้านสายงานธุรกิจที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.(ปกติ) ระดับชั้น ปวส.(ทวิภาคี)
จบ ม.3 หรือ เทียบเท่าธุรกิจ …คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา…คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา…คลิก
  จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6…คลิก จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6…คลิก

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์