การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษาด้านระบบสารสนเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?
          ทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจบริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร์ หรือเจ้าหน้าที่ End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
6. เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
8. เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
9. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
และอื่นๆอีกมากมายด้านสายงานธุรกิจที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แสดง สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล (ภาคปกติ) แสดง
  สาขางานเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล (ทวิภาคี)  แสดง

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์