สายงานด้านเครื่องมือกล เป็นสายงานที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการของตลาดแรงงานอยู่มาก เนื่องจากสายงานนี้มีความเกี่ยวข้องกับงานโรงงานสูง ฉะนั้นในแต่ละบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานแม่พิมพ์ งานแม่แบบต่าง ต้องอาศัยช่างผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเครื่องมือกลและเทคนิคการผลิตควบคุมงานจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ปวช.) และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ปวส.) เข้าทำงานในโรงงานบริษัทต่างๆ ผู้ศึกษาจะได้เน้นความรู้ความสามารถไปในทางการตัดสินใจ การวางแผนและการแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านเครื่องมือกล การประยุกต์ใช้ความรู้ รวมถึงทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยเครื่องมือกล การตรวจสอบชิ้นส่วนงานเครื่องมือกล การซ่อมบํารุงรักษาเครื่องมือกล และยังมีทักษะฝีมือทางด้านงานเทคนิคการผลิต งานควบคุมการผลิตต่าง ๆ เช่น โลหะ พลาสติก หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?

1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลในโรงงาน
2.ผู้ช่วยวิศวกร เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และเครื่องกลต่างๆ
3.พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
4.เจ้าหน้าควบคุมการผลิต
5.เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องกลต่างๆ
6.ผู้ประกอบการด้านงานเครื่องมือกล
7.รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.(ปกติ) ระดับชั้น ปวส.(ทวิภาคี)
จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า …คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา …คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา …คลิก
  จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6 …คลิก  

 

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์