สายงานด้านเครื่องมือกล เป็นสายงานที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการของตลาดแรงงานอยู่มาก เนื่องจากสายงานนี้มีความเกี่ยวข้องกับงานโรงงานสูง ฉะนั้นในแต่ละบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานแม่พิมพ์ งานแม่แบบต่าง ต้องอาศัยช่างผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเครื่องมือกลและเทคนิคการผลิตควบคุมงานจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตรสาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ปวช.) และสาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ปวส.) เข้าทำงานในโรงงานบริษัทต่างๆ ผู้ศึกษาจะได้เน้นความรู้ความสามารถไปในทางการตัดสินใจ การวางแผนและการแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านเครื่องมือกล การประยุกต์ใช้ความรู้ รวมถึงทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านเครื่องมือกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลด้วยเครื่องมือกล การตรวจสอบชิ้นส่วนงานเครื่องมือกล การซ่อมบํารุงรักษาเครื่องมือกล และยังมีทักษะฝีมือทางด้านงานเทคนิคการผลิต งานควบคุมการผลิตต่าง ๆ เช่น โลหะ พลาสติก หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านสายงานนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในภาครัฐและเอกชน อาทิ
1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกลในโรงงาน
2.ผู้ช่วยวิศวกร เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ และเครื่องกลต่างๆ
3.พนักงานรัฐและพนักงานเอกชน
4.เจ้าหน้าควบคุมการผลิต
5.เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องกลต่างๆ
6.ผู้ประกอบการด้านงานเครื่องมือกล
7.รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.
สาขางานเครื่องมือกล แสดง สาขางานเครื่องมือกล (ภาคปกติ) แสดง
  สาขางานเครื่องมือกล (ทวิถภาคี)  แสดง

 

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์