ประเภทสายงานด้านการก่อสร้าง โยธา และงานสำรวจผู้ศึกษาจะได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับข้องมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านงานก่อสร้าง งานไม้ งานสำรวจ ด้านงานประเมินราคาค่าก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง ด้านการออกแบบ การเขียนแบบและคำนวณโครงสร้างทางด้านโยธาหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน, สะพาน, อาคารก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ การคำนวณโครงสร้างบ้านตามแบบรูปรายการ และความปลอดภัยของโครงสร้าง การสำรวจพื้นที่ การกำหนดตำแหน่งในงานก่อสร้าง การทำระดับในงานก่อสร้าง การตรวจสอบแนวระดับ และแนวดิ่งในงานก่อสร้าง รวมถึงการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติตรวจสอบการรับกำลังของวัสดุที่ใช้ในงานโยธา-ก่อสร้าง และงานสำรวจ

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?
          สายงานด้านการก่อสร้าง โยธา และงานสำรวจ เป็นสายงานที่สำคัญและขาดไม่ได้อีกสายงานหนึ่งในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันได้มีโครงสร้างด้านสิ่งปลูกสร้างมากมาย ทั้งตึกสูงระฟ้า คอนโดมิเนียม บ้านที่พักอาศัย โครงการถนนต่างๆ นั่นจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สายงานนี้เป็นที่ต้องการและขาดไม่ได้ 
สายงานด้านการก่อสร้าง โยธา และงานสำรวจ สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ

1.นายช่างโยธาในกรมที่ดิน
2.นายช่างสำรวจ
3.นายช่างโยธาในกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
4.นายช่างโยธาในกรมชลประทาน
5.นายช่างโยธาในกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
6.นายช่างโยธาในกรมและกระทรวงต่างๆอีกมากมาย
7.ผู้รับเหมาก่อสร้าง
8.เจ้าของกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
9.ควบคุมงานก่อสร้างในบริษัทรับเหมาก่อสร้างเอกชน
10.เจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์งานไม้ต่างๆ
11.เจ้าของกิจการออกแบบเขียนแบบงานก่อสร้าง
12.ผู้ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ

13. รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.
สาขางานก่อสร้าง/ช่างสำรวจ แสดง สาขางานโยธา (ภาคปกติ) แสดง / ช่างสำรวจ (ภาคปกติ) แสดง
  สาขางานโยธา(ทวิภาคี) แสดง / ช่างสำรวจ (ทวิภาคี)  แสดง

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์