สาขาวิชาด้านงานยานยนต์ มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ประสบการณ์ และการทดลองสิ่งใหม่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านงานยานยนต์ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆ การใช้อุปกรณ์ในงานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง การถอดประกอบเครื่องยนต์ การคำนวณต่างๆที่จำเป็นต่องานช่าง วิชากลศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เป็นต้น การเรียนสาขาวิชาด้านงานยานยนต์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฏีควบคู่กันและมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ที่มุ่งพัฒนาสู่โลกอนาคต

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?

1.พนักงานด้านงานยานยนต์ทั่วไป
2.พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของภาครัฐและเอกชน
3.พนักงานขนส่งสินค้า
4.นายช่างศูนย์บริการ
5.เจ้าของกิจการคาร์แคร์
6.เจ้าของกิจการอู่รถ
7.เจ้าของกิจการเต้นท์รถ
8.เจ้าของกิจการจำหน่ายอะไหล่รถ เป็นต้น
9.รับราชการในตำแหน่งนายช่าง

โครงสร้างหลักสูตร

 

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.(ปกติ) ระดับชั้น ปวส.(ทวิภาคี)
จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า …คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา …คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา …คลิก
จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6 …คลิก

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์