สาขาวิชาด้านงานยานยนต์ มีการจัดการเรียนการสอนเน้นการฝึกทักษะ ประสบการณ์ และการทดลองสิ่งใหม่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านงานยานยนต์ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ต่างๆ การใช้อุปกรณ์ในงานช่าง วัสดุเชื้อเพลิง การถอดประกอบเครื่องยนต์ การคำนวณต่างๆที่จำเป็นต่องานช่าง วิชากลศาสตร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เป็นต้น การเรียนสาขาวิชาด้านงานยานยนต์ เป็นสาขาวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติกับทฤษฏีควบคู่กันและมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนและฝึกปฏิบัติตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ที่มุ่งพัฒนาสู่โลกอนาคต

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?
          สายงานด้านงานยานยนต์สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย แต่ที่ได้ยินและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คืออาชีพ “ช่างยนต์” ซึ่งเป็นคำนามที่เรียกผู้ที่ประกอบอาชีพด้านงานบริการซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ แต่ความจริงสายงานนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพไม่จำเป็นต้องเป็นช่างซ่อมรถอย่างเดียว เช่น

1.พนักงานด้านงานยานยนต์ทั่วไป
2.พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของภาครัฐและเอกชน
3.พนักงานขนส่งสินค้า
4.นายช่างศูนย์บริการ
5.เจ้าของกิจการคาร์แคร์
6.เจ้าของกิจการอู่รถ
7.เจ้าของกิจการเต้นท์รถ
8.เจ้าของกิจการจำหน่ายอะไหล่รถ เป็นต้น
9.รับราชการในตำแหน่งนายช่าง

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.
สาขางานยานยนต์ แสดง สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ภาคปกติ) แสดง
  สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)  แสดง

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์