สาขาวิชาด้านงานเทคนิคคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ เป็นสาขาวิชาที่ได้นำเอาความรู้แบบองค์รวมหรือศาสตร์ผสมมาประยุกต์รวมกันจนกลายเป็นสาขาวิชาด้านสายงานนี้ โดยนำเอาศาสตร์ด้านไฟฟ้าเครื่องกล ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์เพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ เช่น การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือต่างๆ ให้มาอยู่กับตัวเรา เพื่อความสะดวกให้กับเรา Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้กับชีวิตประจำวันในปัจจุบัน และในอนาคต เช่นระบบ Smart Farmer โดยควบคุมการให้น้ำ ปุ๋ย อาหารสัตว์ และวิเคราะห์ ผลผลิตที่ได้ โดยการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิด และระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง การควมคุมเครื่องจักรกลจากรหัสตัวเลข โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบ CNC โดยนำมาสร้าง และออกแบบเป็นเครื่องปรินท์เตอร์ 3 มิติ เครื่องตัดด้วยระบบเลเซอร์ การควบคุมและสร้างหุ่นยนต์ เพื่องานอำนวยความสะดวกในบ้านและในโรงงานอุตสาหกรรม และยังได้นำศาสตร์ด้านการออกแบบและงานกราฟิกเข้ามาปรับประยุกต์ในการเรียนรู้ด้วยนั่นคือการออกแบบหน้าเว็บไซต์ การออกแบบโปสเตอร์และตราสัญลักษณ์เบื้องต้น เพื่อใช้ในงานการเขียนเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?
         สาขาวิชาด้านงานเทคนิคคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ

1.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
2.เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ประกอบธุรกิจส่วนตัวรับซ่อม
3.เปิดกิจการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม
4.ช่างเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และงานเครือข่ายในโรงงานอุตสาหกรรม
5.โปรแกรมเมอร์
6.วิศวกรคอมพิวเตอร์
7.วิศกรเครือข่าย
8.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9.นักพัฒนาเว็บไซต์
10.นักวิเคราะห์ระบบ
11.IT Support
12.กราฟิกดีไซน์ เป็นต้น
13.รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ แสดง สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) แสดง
  สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี)  แสดง

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์