สาขาวิชาด้านงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาที่ได้นำเอาความรู้แบบองค์รวมหรือศาสตร์ผสมมาประยุกต์รวมกันจนกลายเป็นสาขาวิชาด้านสายงานนี้ โดยนำเอาศาสตร์ด้านไฟฟ้าเครื่องกล ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์เพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้ เช่น การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือต่างๆ ให้มาอยู่กับตัวเรา เพื่อความสะดวกให้กับเรา Internet of Things (IoT) การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้กับชีวิตประจำวันในปัจจุบัน และในอนาคต เช่นระบบ Smart Farmer โดยควบคุมการให้น้ำ ปุ๋ย อาหารสัตว์ และวิเคราะห์ ผลผลิตที่ได้ โดยการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิด และระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง การควมคุมเครื่องจักรกลจากรหัสตัวเลข โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบ CNC โดยนำมาสร้าง และออกแบบเป็นเครื่องปรินท์เตอร์ 3 มิติ เครื่องตัดด้วยระบบเลเซอร์ การควบคุมและสร้างหุ่นยนต์ เพื่องานอำนวยความสะดวกในบ้านและในโรงงานอุตสาหกรรม และยังได้นำศาสตร์ด้านการออกแบบและงานกราฟิกเข้ามาปรับประยุกต์ในการเรียนรู้ด้วยนั่นคือการออกแบบหน้าเว็บไซต์ การออกแบบโปสเตอร์และตราสัญลักษณ์เบื้องต้น เพื่อใช้ในงานการเขียนเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?

1.ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
2.เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ประกอบธุรกิจส่วนตัวรับซ่อม
3.เปิดกิจการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม
4.ช่างเทคนิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และงานเครือข่ายในโรงงานอุตสาหกรรม
5.โปรแกรมเมอร์
6.วิศวกรคอมพิวเตอร์
7.วิศกรเครือข่าย
8.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9.นักพัฒนาเว็บไซต์
10.นักวิเคราะห์ระบบ
11.IT Support
12.กราฟิกดีไซน์ เป็นต้น
13.รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.(ปกติ)
จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า แสดง จบ ปวช.ตรงสาขา แสดง
  จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6  แสดง

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์