สายงานด้านช่างไฟฟ้ากำลัง จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม หลักการทำงาน การทดสอบคุณสมบัติ และการซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การควบคุมมอเตอร์ การเขียนแบบไฟฟ้า การอ่านแบบไฟฟ้า และการประมาณราคา ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ การวัดและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมในงานควบคุมไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

จบไปแล้วประกอบอาชีพใดได้บ้าง?

1.ช่างไฟฟ้าหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้า ประปา อบต. ฯลฯ)
2.ช่างไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท)
3.ช่างไฟฟ้าบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
4.ช่างไฟฟ้าร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
5.ช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
6.รับเหมาระบบไฟฟ้า
7.รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
8.รับราชการในหน่วยงานต่างๆ

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับชั้น ปวช. ระดับชั้น ปวส.(ปกติ) ระดับชั้น ปวส.(ทวิภาคี)
จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า …คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา …คลิก จบ ปวช.ตรงสาขา …คลิก
  จบ ปวช.ไม่ตรงสาขา หรือ ม.6 …คลิก  

สมัครเรียนผ่านทางออนไลน์