ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระดับ ปวส.2
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

 หน้าดาวน์โหลดเกียรติบัตร สำหรับนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ปีที่ 2 ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้ง 2 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมเชิงปฎิบัติหลักสูตร “จัดทําแผนธุรกิจ” และ การอบรมเชิงปฎิบัติหลักสูตร “Digital marketing” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อการพัฒนาอย่างครอบคลุมในทุกๆด้านแก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 นี้

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร
1.ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
2.คลิกที่รายชื่อของตนเอง
3.กดดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร ( ไฟล์นามสกุล .pdf) นักศึกษาจะได้รับเฉพาะเกียรติบัตรที่นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น หากครบทั้ง 2 การอบรมก็จะได้รับเกียรติบัตรทั้ง 2 ฉบับในไฟล์เดียวกัน
หมายเหตุ : หากนักศึกษาพบว่าตนได้รับเกียรติบัตรไม่ครบตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วม หรือรายชื่อการเข้าร่วมตกหล่น สามารถติดต่อ อาจารย์ธนากร ได้โดยตรงที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งและดำเนินการออกเกียรติบัตรเพิ่มเติม

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 2 หลักสูตร
(คลิกที่ชื่อของตนเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)

นาย พายุ รองเมือง
นาย วีระเดช หมั่นหินลาด
นาย เฉลิมพร ท้วมแสง
นาย เดชนรินทร์ นาสุรีย์
นาย เอกพล จันทรกรณ์
นาย ณัฐพิชัย แก้ววันนา
นาย ธีระพล คนงาม
นาย ภูธิป แข็งฤทธิ์
นาย พิษณุ ทองกิ่ง
นาย วิศรุต ขวัญประเสริฐ
นาย ภัทรนันท์ สมบูรณ์
นาย ปวีร์ ศรีสาพันธ์
นาย กฤษดา มาซา
นาย พีระพงษ์ พงษ์เสนา
นาย ภาคิน สิงปัสสา

สาขาวิชาไฟฟ้า

นาย ตระการ ชาวัด
นาย ธนภัทร มาตรกำจร
นาย สุทธิเดช ศรีสุทอ
นาย ธีรพัฒษ์ ต้นจันทร์
นาย เกียรติศักดิ์ ตู้เพชร
นาย วณัฐพงศ์ เหมะเทวัน
นาย จุติขพงษ์ ตรีศาสตร์
นาย อำพันธ์ แก้วน้อย
นาย ถิรพงษ์ วิจิตรธรรมรส
นาย เมฆินทร์ แพมณี
นาย ชินวัฒน์ พูลศรี
นาย ธวัชชัย เหล่าโนนเขวา
นาย ธีระภัทร ผันผาด
นาย พันธวัฒน์ เพียวงษ์
นาย อนุวัฒน์ ลุนพุฒ
นาย สรศักดิ์ อ่วมชัยภูมิ
นาย เทวฤทธิ์ ทองอาสา
นาย ธวัชชัย มะรัตขวา
นาย จิรวัฒน์ อ่อนไชยเวียง

สาขาวิชาโยธา

นาย ไชยวัฒน์ ผาสุตะ
นาย ศรายุทธ ประพันธ์ศรี
นางสาว สิตาภรณ์ โกสินทร์
นางสาว อันนา เจริญจิตร
นาย ปรเมษฐ์ ตรีเดช
นางสาว จุธาทิพย์ สุดตา
นางสาว วชิรญาณ์ ราชเครือ
นาย พลศักดิ์ ชนะน้อย
นาย จุลจักร สุขสำราญ
นาย ธนพล ผางสา
นาย ธนพล เกตุภูเขียว
นาย ธีรภัทร ลมดา
นางสาว พรหมรินทร์ หวังรวมกลาง
นาย สหภาพ แถวโสภา
นาย กัมปนาท ศรีบุญเรือง
นาย สุธิพงศ์ ป้องศิริ
นางสาว อภูนิศา อาจยางคำ
นาย จิรวัฒน์ ทองปาน
นางสาว สิรินทรา ซ้ายสุข
นางสาว รุจิรา เอื้อยศรี
นาย วรวิทย์ คุณประทุม

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นาย วรรณชัย เชื้อกลาง
นาย รชานนท์ ไชยอาจ
นาย นราธิป ยามี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นาย คฑาวุธ ไผ่ตาแก้ว
นาย สรรพกร แก่นนาคำ
นาย กิตติวัฒน์ เมาแรต
นาย กฤษณ์ติวัฒน์ พวงเพียงงาม
นาย จิรกิตติ์ ภูคำแสน
นาย ธนากร พูนขุนทด

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นาย ศราวุธ แพงมา
นางสาว ลลิตา ไพรี
นางสาว สุพรรณิการ์ รอดแก้ว

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี

นางสาว สุมิตรา โชคบัณฑิต
นางสาว จิรภา ทองเบ้า
นางสาว ศิรินภา วงศ์อินอยู่
นางสาว ศิริลักษณ์ จันอุดม
นาย รัฐศาสตร์ ประโลม
นางสาว จิราวรรณ เกื้อหนุน
นางสาว วรนุช สีชมภู
นางสาว สุณิสา ธนะภูมิชัย
นางสาว หนึ่งฤทัย น้ำเงิน
นางสาว ปวีณา คำใบศรี
นางสาว สุมิตรา โชคบัณฑิต
นางสาว กัญญารัตน์ ชำนาญ
นาย บดินทร์ ยศรุ่งเรือง
นางสาว ประภัสสร ต่อโชติ
นางสาว อุไรวรรณ ทาคัน
นางสาว บารมี ใจบุญ
นางสาว จิราวรรณ บุตรพรม
นางสาว ปนัดดา โพชะ
นางสาว นริสรา คำลา
นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีโย
นางสาว วรวรรณ สาระบูรณ์
นางสาว จริยาวดี พลเดโช
นางสาว อาทิตยา ศรีรักษ์
นางสาว เกษนรินทร์ ผมเงิน
นางสาว ปาณิสรา นิตยาชิต
นางสาว ศิรินารถ ซ้ายสุข
นางสาว ชลลดา วรสุทธิพงษ์
นางสาว สุดารัตน์ โสภา
นางสาว พักตร์พิไล นราพงษ์
นางสาว สุนิษา ศรศักดา
นางสาว วจี ขวัญครอง
นางสาว ภัทรวดี ไชยคุณ
นางสาว เบ็ญจิรา เเรกไธสง
นางสาว ฐาปนีย์ แซ่อุง
นางสาว ชลธิชา นามคันที
นางสาว จุฬารัตน์ เฉื่อยกลาง
นางสาว รัตนาภรณ์ แดงต๊ะ
นางสาว ฉัตรพร หล้าซิว
นางสาว ฐิติกาญจน์ เหมมะลา
นางสาว สุดากร คำหารพล
นางสาว เบญญทิพย์ ลบบำรุง
นางสาว จุฑารัตน์ ภูชัล
นางสาว วรัญญา ทาบทา

สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด

นางสาว อภิญญา เบ้าเรือง
นางสาว มาริษา เลี่ยมเปี่ยม
นางสาว ปิยะวดี พันภักดี
นาย ปรเมศวร์ เเสนโฮม
นาย โชคพรชัย ปานนี้
นางสาว จารุวรรณ บุญทำ
นางสาว เพชรนิภา โสชารี
นางสาว สุพัตรา บุบผามะตะนัง
นางสาว อริสา บุตรสาพันธ์
นาย ถิรวัฒน์ ทองสงคราม
นาย ณัฐสิทธิ์ เทพศรีหะ
นางสาว กัลยาเรศ ยิ้มเยื้อน

สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์

นางสาว อารีปรียา จำปาวะตะ
นางสาว ศรัณยา ลามคำ
นางสาว อริศรา สิงห์น้อย
นางสาว ประภาภรณ์ เหล่าอุตร์
นางสาว อาทิตยา เตชะนอก
นางสาว อวัชฎา สำราญบึงแก

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาว อรณิช แก้วแสงใส
นางสาว ณัฐชยา บุญพรหมมา
นางสาว ณัฐริกา อุปัจฌาย์
นางสาว อินทิพร วรจักร์
นาย อภิสิทธิ์ กิ่งแก้ว
นาย ประเสริฐ พุ่มศรี
นาย หาญณรงค์ แซ่ฉั่ว
นางสาว เมธาวี ขวาคำ
นางสาว อรทัย ศรีวรมย์
นางสาว จิตติมา เต้จั้น
นางสาว ธันยาภรณ์ แซ่โง้ว
นางสาว ลริตา ชำนาญเวช
นางสาว กฤติยารัตน์ น้อยโนนทอง
นางสาว ชนกสุดา โพธิ์ศรี
นาย สุนิกร ดื่มโชค
นางสาว ดรุณี แซ่อุย
นางสาว สุภาวรรณ พุทธา
นาย ธนดล อุนาพรม
นาย ภาคภูมิ ไพศาลธรรม
นางสาว สุดารัตน์ คำแก้ว
นางสาว ธัญญเนตร แสนแป้
นาย ธนโชติ เจริญสุข
นาย กิตติศักดิ์ แก้วดอนหัน

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคบ่าย)
สาขาวิชาการบัญชี

นางสาว วิยะดา ถาพร
นางสาว วนิดา พรมเวียง
นางสาว ชูกมล เมฆรัตน์
นางสาว ณัฐธิดา ถูปาอ่าง
นางสาว วรฤทัย บุญอาจ