ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระดับ ปวช.3
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

 หน้าดาวน์โหลดเกียรติบัตร สำหรับนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ การอบรมเชิงปฎิบัติหลักสูตร “จัดทําแผนธุรกิจ” ,การอบรมเชิงปฎิบัติหลักสูตร “Digital marketing” และการอบรมการพัฒนาความคิดเชิงระบบ “Design Thinking” เพื่อการพัฒนาอย่างครอบคลุมในทุกๆด้านแก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 นี้

วิธีดาวน์โหลดเกียรติบัตร
1.ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม
2.คลิกที่รายชื่อของตนเอง
3.กดดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตร ( ไฟล์นามสกุล .pdf) นักศึกษาจะได้รับเฉพาะเกียรติบัตรที่นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมเท่านั้น หากครบทั้ง 3 การอบรมก็จะได้รับเกียรติบัตรทั้ง 3 ฉบับในไฟล์เดียวกัน
หมายเหตุ : หากนักศึกษาพบว่าตนได้รับเกียรติบัตรไม่ครบตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วม หรือรายชื่อการเข้าร่วมตกหล่น สามารถติดต่อ อาจารย์ธนากร ได้โดยตรงที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 เพื่อทำการตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งและดำเนินการออกเกียรติบัตรเพิ่มเติม

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 3 หลักสูตร
(คลิกที่ชื่อของตนเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์

นาย อภิวัฒน์ วงศ์อุปปา
นาย พลภูมิ วราวุฒิพัฒน์
นาย ธวัชชัย เพชรคีรี
นาย พีระพงศ์ มหาหิงส์
นาย จิรวัฒน์ โคตรเทิ้ง
นาย ชัยณรงค์ โพธิ์ศรี
นาย ศุภกรณ์ เพ็ญศรี
นาย ธีรภัทร บุญเจิม
นาย เกรียงศักดิ์ อนุสุเรนทร์
นาย เอกบุรุษ ภิญโญทรัพย์
นาย ชนะวรรณ ขุนสะท้าน
นาย อัษฎาวุฒิ จุลาเต่า
นาย ณัฐวุฒิ คำแสน
นาย อภิสิทธิ์ กิ่งทุม
นาย ศุภชัย โพธิศรี
นาย กิติ สีนวน
นาย อภิสิทธิ์ วิริยะอุดมผล
นาย พีรภาส ไชยจางวาง
นาย พิจักษณ์ จันทะวงษ์
นาย โรจนศักดิ์ สุวรรณธาดา
นาย สิทธิชัย บุญแย้ม
นาย ธนพล ทองสุทธิ์
นาย จิระพงษ์ ชนะพันธ์
นาย กิตติโชติ เมืองสนธิ์

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นาย ธนวัฒน์ ธุระธรรม
นาย อนุพนธ์ คำดี
นางสาว อินทิรา คำทุ่น
นาย นนทวัฒน์ วงศ์กัลยา
นางสาว วิภาภรณ์ โม้แหยม
นาย ราม จันทร์เหลือ
นาย กฤษฎา โรจนชาลี
นาย ศานติพงษ์ แสนเศษ
นาย ธนวัฒน์ มโนกิตติพันธ์

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

นาย พีรณัฐ มาวัน
นางสาว เรืองรวิวงษ์ ชินนะ
นาย ภาดล ทองดี
นาย ธนวัฒน์ เต๊ะเสน
นาย ณเมฆินทร์ อุ้ยปัชฌาวงศ์
นาย ชฑุธากร พิมายนอก

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นาย พิทยา พุกพันธุ์
นาย กิตติศักดิ์ รักษา
นาย สิริวัฒก์ วิจิตรพาหนการ
นาย อภิชัย กัลยานุช

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

นาย นวฤกษ์ มหาไชย
นาย รัชพล เมฆอ่ำ
นาย ศรัณญู สอนภิรมย์
นาย วรกันต์ โยงรัมย์
นาย นันทกร ไชยโต
นาย ณัฐพงศ์ นาริโพธิ์
นาย ภานุพล วินด์ลิน
นาย ศิรายุทธ บังสูงเนิน

ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

นาย ธีรวัฒน์ น้อยสุวรรณ
นาย เกียรติศักดิ์ เถื่อนมูลแสน
นาย นพสิทธิ์ จิโรจน์วงศ์
นางสาว นันทกานต์ สูงชัยภูมิ
นางสาว อมรรัตน์ บุญสุยา

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี

นางสาว มาลินี กมลเพ็ชร
นางสาว อรณี หมื่นจิตร
นาย ณัฐพงษ์ ภูดินดาน
นางสาว สุพิชญา โคโตสี
นางสาว ชนกกานต์ เอี่ยมป้อ
นางสาว พรกนก ผงสุข
นางสาว รุ่งทิพย์ สีพา
นางสาว อินทุอร ทนอุก
นางสาว ศศิธร โข่ศรี

สาขาวิชาการตลาด

นางสาว ปนัดดา ศิริแก้ว
นางสาว ณหทัย ศรีนุรัตร
นางสาว พิมผกา สุทธมาตย์
นางสาว สุชาวดี สีดาน้อย
นางสาว เปรมิกา ครยก

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นาย จีรพัฒน์ พุกทอง
นางสาว ปนัดดา ประกอบดี
นางสาว เบญจวรรณ สีนามหวด
นางสาว ปนิดา ภูนาคเกี้ยว
นางสาว จันทร์จิรา ศิริ
นางสาว อภิรดี แก้วทองสุข
นาย แทนตะวัน ฉิมจิ๋ว