คณะกรรมการกองอำนวยการ

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-คอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน-เทคนิคการผลิต

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หมวดวิชาชีพพื้นฐาน

หมวดวิชาทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต

หมวดวิชาภาษาและการสื่อสาร

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรทั่วไป