ข้อมูลวิทยาลัย


          วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยาลัยแห่งคุณภาพและดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการสร้างเยาวชนด้านวิชาชีพ ให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี มีชื่อเสียงมานานกว่า ๓๗ ปี ก่อตั้งโดย ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ และ ดร.มังกร ภักดิ์โพธิ์ บนเนื้อที่ 30 ไร่ เลขที่ 200 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังวัดขอนแก่น เดิมชื่อ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับอนุญาตให้เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นมา

          ปัจจุบันสานต่อเจตนารมณ์ โดย นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้บริหารยุคใหม่ วิสัยทัศน์ก้าวไกล สู่สากล พร้อมด้วยคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัยมืออาชีพ ในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไม่หยุดนิ่ง มีผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาดีเด่น ๓ สมัยต่อเนื่อง จากกระทรวงศึกษาธิการ

ความเป็นมา


 • ปีการศึกษา ๒๕๒๒ ทางโรงเรียนได้เพิ่มแผนกการเรียนการสอนระดับ ปวช. แผนกพาณิชยการ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาการเลขานุกร
 • ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ทางโรงเรียนได้ขยายระดับการศึกษาให้สูงขึ้น โดยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับ ปวส. แผนกช่างยนต์ และในปีการึกษานี้ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก โรงเรียนช่างกลภาคตะวันออเฉียงเหนือ เป็น โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออเฉียงเหนือ
 • ปีการศึกษา ๒๕๒๔ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการตลาด และสาขาการเลขานุการ
 • ปีการศึกษา ๒๕๒๕ ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. และได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาการเงินการธนาคาร
 • ปีการศึกษา ๒๕๒๖ โรงเรียนไดรับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และระดับ ปวช สาขาวิชาการบัญชี และสาขาเทคนิคการตลาด
 • ปีการศึกษา ๒๕๒๗ ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดการสอนระดับ ปวช. และระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง – โยธา
 • ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้รับรางวัลพระราชทาน ครั้งที ๑
 • ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างช่างกลโรงงาน และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และด้รับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๒
 • ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้รับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ ๓ และโล่รางวัลพระราชท่นการจัดการศึกษาอุดมศึกษาได้คุณภาพดีเยี่ยม
 • ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ทางโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปัจจุบัน