ชื่อสาขาวิชา

สำหรับผู้ที่จบปวช.และตรงสาขา

สำหรับผู้ที่จบปวช.

 ไม่ตรงสาขาและม.6

ช่างยนต์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ช่างเทคนิคการผลิต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ช่างโยธา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ช่างไฟฟ้ากำลัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด