ชื่อสาขาวิชา

สำหรับผู้ที่จบปวช.และตรงสาขา

สำหรับผู้ที่จบปวช.

 ไม่ตรงสาขาและม.6

การตลาด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การตลาด สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การบัญชี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คอมพิวเอตร์ธุรกิจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด