คุณวุฒิ  คุณธรรม  คุณภาพ

  • คุณวุฒิ : ความรู้ที่ผู้จบการศึกษาจะได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพ โดยนักศึกษาเกิดทักษะและมีความรู้ความสามารถแต่ละสาขา สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข
  • คุณธรรม : การประพฤติปฎิบัติในสิ่งที่ดีงาม ได้แก่ การทำความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความอดทน และความรับผิดชอบ การทำความดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับสังคมได้ ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  • คุณภาพ : ความสามารถและทักษะวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ