วิสัยทัศน์ (Vision)


         มุ่งมั่นที่จะผลิตผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะเป็นเลศทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานด้วยความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน

 

 

พันธกิจ  (Mission)


  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสู่ความเป็นสากล
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีระเบียนวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน