วิสัยทัศน์ (Vision)


         มุ่งมั่นที่จะผลิตผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะเป็นเลศทางวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานด้วยความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน

 

 

พันธกิจ  (Mission)


 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสู่ความเป็นสากล
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีระเบียนวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน

อัตลักษณ์


ความรู้ดี มีวินัย ใจอาสา

 

เอกลักษณ์


วิทยาลัยแห่งคุณภาพ

ปรัชญา


คุณวุฒิ  คุณธรรม  คุณภาพ

 • คุณวุฒิ : ความรู้ที่ผู้จบการศึกษาจะได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพ โดยนักศึกษาเกิดทักษะและมีความรู้ความสามารถแต่ละสาขา สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข
 • คุณธรรม : การประพฤติปฎิบัติในสิ่งที่ดีงาม ได้แก่ การทำความดี ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความอดทน และความรับผิดชอบ การทำความดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับสังคมได้ ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
 • คุณภาพ : ความสามารถและทักษะวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละสาขาวิชาชีพ ได้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของสังคม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สัญญลักษณ์


เป็นรูปของฟันเฟืองมีจำนวน 32 ฟัน หมายถึง ช่างอุตสาหกรรม ที่มีการทำงานสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ขยายความ รูปฟันเฟืองล้อมรอบภายในมีรูปวงกลม 2 วง ระหว่าง 2 วงนั้น มีตัวหนังสือ ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ภายในเป็นส่วนครึ่งวงกลมด้านบนเป็นภาษาไทย และครึ่งวงกลมด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษ NORTH EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE

ภายในวงกลมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 ส่วนบนเป็นรูปรถยนต์ และรถแทรกเตอร์ หมายถึงรถยนต์
 • ส่วนที่ 2 ส่วนล่างด้านซ้ายเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง หมายถึง ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ส่วนที่ 3 ส่วนล่างด้านขวาเป็นรูปเรือสำเภา หมายถึง พานิชยกรรมและบริหารธุรกิจ
 • ในปัจจุบันนี้ได้เพิ่มเติม ได้แก่ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต

อักษรย่อของวิทยาลัยภาษาไทย : ว.ท.ภ.

อักษรย่อของวิทยาลัยภาษาอังกฤษ : N.E.T.

 

 

 

สีประจำวิทยาลัย


 
เลือดหมู
  หมายถึง ช่างอุตสาหกรรม
 
เหลือง
  หมายถึง สีประจำจังหวัด คือ สีของดอกคูณ
 
ฟ้า
  หมายถึง พาณิชยการและบริหารธุรกิจ

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย


ต้นเฟืองฟ้า ซึ่งหมายถึง ความเป็นสิริมงคล ค้ำจุนให้กิจการวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน และมีความมั่นคงสืบต่อไป