อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นมิได้ตั้งใจ หรือมิได้คาดคิดมาก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย

**การได้รับสิทธิ์การประกันอุบัติเหตุุ**

– นักศึกษามอบตัวเลื่อนชั้นปี ตามระเบียบวิทยาลัยฯ

– นักศึกษามีบัตรประจำตัวนักศึกษา ของทางวิทยาลัยฯ

– เป็นนักศึกษาที่มีตัวตนเรียนที่วิทยาลัยฯ ใช้บัตร PA

**เงื่อนไขที่ไม่สามารถได้รับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ**

– ตรวจพบว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกาย

– เกิดจากเหตุทะเลาะวิวาท

– เจ็บป่วยจากโรคภัย,โรคประจำตัวหรือโรคร้าย

– นักศึกษายังไม่มอบตัวเลื่อนชั้นปี ในปีการศึกษานั้นๆ

**ขั้นตอนการใช้สิทธิ์รับการรักษา**

ต้องนำบัตร PA (Personal Accident บัตรประกันอุบัติเหตุ)  ยื่นควบคู่กับบัตรประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา เมื่อเข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลของเอกชน ทุกครั้ง

**กรณีลืมบัตร PA หรือ เข้ารับการรักษานอกเวลา**

– ให้สำรองจ่าย โดยเก็บใบเสร็จตามจริง ต่อการรักษา/ครั้ง

– ขอใบรับรองแพทย์ โดยต้องระบุด้วยว่า อุบัติเหตุ เนื่องด้วย…

– นำใบเสร็จ/ใบรับรองแพทย์/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรนักศึกษา

ติดต่อที่กองอำนวยการ วิทยาลัยฯ (เพื่อทำการยื่นส่งเอกสารเข้าศูนย์ต่อไป)