คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา เข้าร่วมเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5

โครงการวิจัยการพัฒนาจำลองการขับเครื่องรถไฟความเร็วสูงสำหรับการเรียนการสอนเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ #คอมธุรกิจ #คอมกราฟิก #หนึ่งเดียวในอีสาน