ในวันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.2561  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ส่งบุคคลากรเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และ สร้าง Android แอปพลิเคชั่นโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม จัดโดย หน่วยบริการวิชาการและฝึกอบรม ณ ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม