วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 / 2561

 • ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์

 • ภาคบ่าย เรียนวันเสาร์ วันอาทิตย์ สำหรับคนทำงาน

 • ภาคสมทบ เทียบโอนประสบการณ์ทำงาน เรียนวันอาทิตย์

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ระดับปวช. (รับผู้จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า )

 • ระดับปวส. (รับผู้จบ ม.6 ปวช. หรือ เทียบเท่า)

 

ประเภทพาณิชกรรม  (ปวช.)  และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  (ปวส.) 

           สาขาวิชาการตลาด  2  สาขางาน ได้แก่

 • สาขางานการตลาด  (ปวช.)

 • สาขางานการตลาด  (ปวส.)

 • สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ (ปวส.) (กำลังดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรเปิดสอนปีการศึกษา 2562)

           สาขาวิชาการบัญชี  1 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาการบัญชี  (ปวช.)

 • สาขาวิชาการบัญชี  (ปวส.)

           สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.)

ประเภทวิชาศิลปกรรม (ปวช. และ ปวส.)

            สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  1 สาขาวิชา ได้แก่

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  (ปวช.)  สาขางานแอนิเมชั่น

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก  (ปวส.)  สาขางานแอนิเมชั่น

 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ปวช. และ ปวส.)

            สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ปวช.)  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ปวส.)  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม   (ปวช. และ ปวส.)

            สาขาวิชาช่างยนต์และเทคนิคยานยนต์ ได้แก่

 • สาขาวิชาช่างยนต์ (ปวช.)  สาขางานยานยนต์

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์

 

            สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้แก่

 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ปวช.)  สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง

 • สาขาวิชาไฟฟ้า (ปวส.)  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

 

            สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ได้แก่

 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (ปวช.)  สาขางานเครื่องมือกล

 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต (ปวส.)  สาขางานเครื่องมือกล

 

           สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา ได้แก่

 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  (ปวช.)  สาขางานก่อสร้าง

 • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  (ปวส.)  สาขางานก่อสร้าง

 • สาขาวิชาโยธา (ปวส.)  สาขางานโยธา

 • สาขาวิชาสำรวจ  (ปวส.)  สาขางานสำรวจ  (กำลังดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรเปิดสอนปีการศึกษา 2562)

 

           สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปวช.)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.)  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่

 • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  (ปวช.)  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์  (กำลังดำเนินการขออนุมัติหลักสูตรเปิดสอนปีการศึกษา 2562)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (ปวส.)   สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์