ข่าวประชาสัมพันธ์ !!
****นักศึกษาสามารถติดต่อลงทะเบียนสอบแก้ตัวได้ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2561 และวิทยาลัยฯ จะดำเนินการสอบแก้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ****
****นักศึกษา ติดต่อลงทะเบียนซัมเมอร์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.-5 ต.ค. 2561*****
*****นักศึกษาเริ่มเรียนซัมเมอร์ 11 ต.ค. -31 ต.ค. 61*****
(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทะเบียน // ฝ่ายวิชาการ หรืออาจารย์ประจำสาขา // 043-222781)