ตัวแทนคณาจารย์ภายในวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น