เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทางวิทยาลัยฯได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจความพร้อมการขอเพิ่มหลักสูตรจัดการเรียนการสอน