ตัวแทนผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมใจกิจกรรม แจกน้ำดื่ม-เทคโนภาคฯ ให้ก้บนักกีฬาในโครงการจิตอาสาการวิ่งเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ บึงทุ่งสร้าง จ. ขอนแก่น