เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจำปี 2561

ผู้บริหาร  อาจารย์  บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา  เข้าร่วมเดินขบวนพิธีเปิดเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจำปี 2561