ผู้บริหารและตัวแทนคณาจารย์ วิทยาลัยฯ ด้วยความเป็นห่วงใยในสุขภาพและป้องกันฝุ่นละออง

โดยร่วมแจกหน้ากาก..อนามัยให้นักศึกษาและผู้สนใจภายในวิทยาลัยฯ