เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยฯได้จัดงานเผยแพร่งานวิชาการ และ ตลาดนัดพอเพียงก็เพียงพอ ภายในวิทยาลัยฯ

ตลอดภายในงานมี นักศึกษาเข้าร่วมชมบูทแต่ล่ะสาขาและเรียบนรู้ถึงเทคโนโลยีและโครงงานของแต่ล่ะสาขาที่ร่วมจัดแสดง