เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3) เพื่อให้คณะอาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกับทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) โดยในการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ได้นิมนต์พระคุณเจ้า จากวัดป่าชัยวัน จำนวน 9 รูป

       วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส