ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมการเขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Bootstrap โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขา IT) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้จัดอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ระดับชั้น ปวส. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร 8A

    โปรแกรม Bootstrap คืออะไร? Bootstrap คือ Front-end Framework ตัวหนึ่ง คำว่า front-end หมายถึง ส่วนที่แสดงผลให้ Users ทั่วไปเห็น พูดง่ายๆ ก็คือหน้าเว็บไซต์ของเรานั่นเอง ส่วนคำว่า framework นั้น หมายถึง สิ่งที่เข้ามาช่วยกำหนดกรอบของการทำงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน จากการที่ได้จัดฝึกอบรมทำให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ทางด้านการเขียนเว็บไซต์มากขึ้น รวมถึงได้รู้จักนำโปรแกรมเขียนเว็บไซต์มาช่วยในการเขียนโปรแกรมได้อย่างง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม การเขียนโปรแกรม Bootstrap