ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในคาบเรียนวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ นักศึกษาและคณะอาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ได้ร่วมกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเบื้องต้นตามจุดต่างๆ ภายในสาขาวิชา (กิจกรรม Big Cleaning Day) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงได้รักษาความสะอาดและสุขอนามัยของนักษาและบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและติดเชื้อโรค

ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรม Big Cleaning Day