ประกาศวิทยาลัย เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของวิทยาลัย (เหตุพิเศษ) เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

          เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดภายในประเทศ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่เชื้อระบาดดังกล่าว ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให่สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ทำการปิดด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมเป็นต้นไปทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงให้นักศึกษาปิดการเรียนการสอนในการเข้าชั้นเรียนของวิทยาลัย ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อการเรียนการสอนช่องทางกลุ่ม Line ของสาขาวิชา และติดตาม Facebook ของทางวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศวิทยาลัย เรื่องปิดการเรียนการสอนของวิทยาลัย (เหตุพิเศษเนื่องจาก COVID-19)