ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้มีการแพร่กระจายของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เทคโนภาคฯ ขอนแก่นก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนทุกๆศาสตร์วิชามากขึ้น เพื่อให้เท่าทันต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง และพัฒนาให้เกิดคำว่า “วิทยาลัยสายอาชีพยุคดิจิทัล” อย่างแท้จริง จะมีหลักสูตรและสาขาวิชาอะไรบ้างไปชมกันเลย!!

แนะนำหลักสูตรสายอาชีพยุคดิจิทัล เทคโนภาคฯ ขอนแก่น