เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดภาคเรียนฤดูร้อน (Summer) ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษา ปวส.พิเศษ ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ต้องเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาเพิ่มเติม (นักศึกษาที่เรียนต่างสายวิชามา) โดยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ 100% ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในสถานศึกษา ที่อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่อนักศึกษา คณะอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน วิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศปิดการเรียนการสอน (เหตุพิเศษ) ไปเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา และเนื่องด้วยต้องมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษา ห้องพิเศษ จึงได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการสอนและให้ดำเนินการเรียนการสอนผ่านทางระบบออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถเรียนที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้ และมีการส่งงานหรือรายงานตัวผ่านทางช่องทางระบบออนไลน์ทั้งหมด บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เป็นไปได้ด้วยดี มีความเป็นกันเองและมีความใกล้ชิดกันระหว่างอาจารย์ประจำวิชาและนักศึกษา ถึงจะเป็นการเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ 100% แต่การรายงานตัวและการส่งงานยังคงมาตรฐานและความเข้มข้นในการสอนและเพื่อคุณภาพทางการศึกษา เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ สะดวก รวดเร็วและที่สำคัญปลอดภัยจากความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 มากขึ้น

บรรยากาศการเรียนการสอนช่วงภาคฤดูร้อนของนักศึกษา ปวส.พิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ บางส่วน ทางเฟสบุ๊คส่วนตัวของนักศึกษาและอาจารย์ประจำวิชา