ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเนื่องด้วยแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองตามจุดต่างๆ ยังคงปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยพวกเราชาวเทคโนภาคฯ ขอนแก่น เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งพลังในการร่วมฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน ด้วยธารน้ำใจจากคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตหน้ากากเฟสชิว และนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาล ศูนย์แพทย์ และหน่วยคัดกรองต่างๆ พร้อมน้ำดื่ม กว่า 7 แห่ง ได้แก่

1.สภ.กู่ทอง (ด่านตรวจคัดกรองโควิด) เขตจังหวัดมหาสารคาม
2.ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง
3.สถานีอนามัยบ้านคำไฮ
4.ศูนย์แพทย์มิตรภาพ
5.โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร
6.ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง
7.ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร

     พวกเราชาวเทคโนภาคฯ ขอนแก่น ขอเป็นกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองตามจุดต่างๆ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ ให้เข้มแข็งและมีพลังใจในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ พวกเราจะคอยสนันสนุนและคอยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน