ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายอุดม ลิ้มไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และนางสาวปัณฑรีย์ บุญมา หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และท่าอากาศยานขอนแก่น กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เพื่อลงนามความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในการส่งนักศึกษาของทางวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น

     ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ว่าที่ร้อยตรี อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น และคณะผู้บริหารท่าอากาศยานขอนแก่น โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุมหงส์ยนต์ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

     ท่าอากาศยานขอนแก่น หรือ สนามบินขอนแก่น เป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินให้บริการภายในประเทศตั้งอยู่ในตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภายใต้สังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และในปัจจุบันทางท่าอากาศยานขอนแก่นได้เร่งขยายท่าอากาศยาน ทั้งอาคารผู้โดยสาร รันเวย์ และส่วนต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นท่าอากาศยานนานาชาติต่อไป

ภาพโมเดลท่าอากาศยานขอนแก่น เฟส2