ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์วันและเวลาในการติดต่อขอรับวุฒิการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานทะเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับได้วันที่เท่าไหร่?
-ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถติดต่อรับวุฒิการศึกษาได้ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563
-ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถติดต่อรับวุฒิการศึกษาได้ในระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563

เวลาใด?
-ติดต่อรับได้ในเวลา 13.00-16.00 น.

ติดต่อรับได้ที่ไหน?
-ติดต่อรับวุฒิการศึกษาได้ที่ ห้องสำนักงานทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 10 (ฝั่งตึกอำนวยการ อาคาร 1)