“โค้งสุดท้ายของการสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 กับจำนวนโควตารับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โควตาทุนและสิทธิพิเศษในการสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (ภาคปกติ) สามารถสมัครและรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563”

หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
– ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
– ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

หลักสูตรสำหรับผู้มีงานทำ ภาคเสาร์-อาทิตย์ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
– ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2.มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถสมัครเรียนได้เลย ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ใช้ใบรับรองจากสถานที่ทำงานยื่นประกอบการสมัคร

โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร-รายงานตัว โควตาทุนและสิทธพิเศษ รอบที่ 3 ดังนี้

โควตาทุนการศึกษาและสิทธิพิเศษ รอบที่ 3 (ภาคปกติ)

ประเภททุนการศึกษา

รายละเอียดทุน

 ทุนเรียนดี (ปวช.)

 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป รายงานตัวรวมชำระค่าธรรมเนียมเพียง 1,500 บาท (เพียงรักษาเกรดเฉลี่ย 3.00 ชำระค่าธรรมเนียม ต่อเทอม 1,500 บาท ตลอดหลักสูตร 3 ปี)

 ทุนสายสามัญสู่สายอาชีพ (ปวช.)

 จำกัดโควตาเพียง 300 คนเท่านั้น รายงานตัวรวมชำระค่าธรรมเนียมเพียง 2,775 บาท (ภาคเรียนที่ 1/2563)
 ทุน กยศ.
(กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

 ระดับ ปวช. รายงานตัวขั้นต่ำ 1,500 บาท / ระดับ ปวส. รายงานตัวขั้นต่ำ 3,000 บาท
(หลังสมัครและรายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการทำเรื่องลงชื่อขอกู้ยืมกับกองทุน กยศ. ของวิทยาลัย)

 สิทธิพิเศษ ชำระค่าธรรมเนียมครบ (ปวส.)

 รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมครบก่อน 30 มิถุนายน รับส่วนลดค่าธรรมเนียมอื่นๆ 950 บาท พร้อมรับเสื้อสูทวิทยาลัยฟรี มูลค่า 1,200 บาท จำนวน 1 ตัว

 ทุนศิลปวัฒนธรรมและดนตรี
(นาฏศิลป์และวงโยธวาทิต ปวช./ปวส.)

 สามารถใช้สิทธิ์ในการสมัครและรายงานตัวทุนอื่นๆได้ (ยกเว้น ทุน กยศ.) ทุนนาฏศิลป์และวงโยธวาทิต ทั้ง 2 ประเภท จะเริ่มพิจารณาทุนในภาคเรียนที่ 2/2563 โดยดูผลงานจากสถานศึกษาเดิมประกอบกับผลงานที่วิทยาลัยในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยจะได้ชำระเพียงค่าธรรมเนียมอื่นๆ หากผ่านเกณฑ์การพิจารณา

หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

จำนวนโควตารับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (ภาคปกติ)
(แยกตามประเภทโควตาสาขาวิชา)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา

จำนวนโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ห้องพิเศษ (จบ ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขาวิชา)

สาขาวิชา

จำนวนโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ห้องธรรมดา (จบ ปวช.สาขาวิชาตรงสาย)
สาขาวิชา

จำนวนโควตา

ช่างยนต์ (ชย.)

5 คน เครื่องกล (ชย.พิ.) 11 คน เครื่องกล (ชย.ธ.)

15 คน

ช่างไฟฟ้ากำลัง (ชฟ.)

5 คน ไฟฟ้ากำลัง (ชฟ.พิ.) 15 คน ไฟฟ้ากำลัง (ชฟ.ธ.)

18 คน

ช่างก่อสร้าง (ชส.)

11 คน โยธา (ชธ.พิ.) 14 คน โยธา (ชธ.ธ.)

15 คน

ช่างกลโรงงาน (ชก.) 6 คน เทคนิคการผลิต (ทผ.พิ.)

14 คน

เทคนิคการผลิต (ทผ.ธ.)

11 คน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.)

15 คน

อิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.พิ.)

15 คน

อิเล็กทรอนิกส์ (ชอ.ธ.)

17 คน

ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (ทค.)

11 คน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทค.พิ.)

10 คน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ทค.ธ.)

14 คน
 ช่างสำรวจ (ชร.)  20 คน สำรวจ (ชร.พิ.)

20 คน

สำรวจ (ชร.ธ.)

15 คน

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา

จำนวนโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ห้องพิเศษ (จบ ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขาวิชา)
สาขาวิชา

จำนวนโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ห้องธรรมดา (จบ ปวช.สาขาวิชาตรงสาย)
สาขาวิชา

จำนวนโควตา

คอมพิวเตอร์กราฟิก (คฟ.)

7 คน ดิจิทัลกราฟิก (ดฟ.พิ.) 11 คน ดิจิทัลกราฟิก (ดฟ.ธ.)

14 คน

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.) และบริหารธุรกิจ (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา

จำนวนโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ห้องพิเศษ (จบ ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขาวิชา)
สาขาวิชา

จำนวนโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ห้องธรรมดา (จบ ปวช.สาขาวิชาตรงสาย)
สาขาวิชา

จำนวนโควตา

การบัญชี (บช.)

13 คน

การบัญชี (บช.พิ.)

10 คน  การบัญชี (บช.ธ.)

10 คน

การตลาด (บต.)

13 คน

การตลาด (บต.พิ.)

10 คน

การตลาด (บต.ธ.)

13 คน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คธ.)

11 คน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทธ.พิ.) 14 คน เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทธ.ธ.)

18 คน

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา

จำนวนโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ห้องพิเศษ (จบ ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาขาวิชา)
สาขาวิชา

จำนวนโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
ห้องธรรมดา (จบ ปวช.สาขาวิชาตรงสาย)
สาขาวิชา

จำนวนโควตา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.)

15 คน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.พิ.)

14 คน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทส.ธ.)

15 คน

การรับสมัครและรายงานตัว

สำหรับการรับสมัครและรายงานตัว สามารถสมัครและรายงานตัวได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีช่องทางการรับสมัครและรายงานตัว 2 ช่องทาง ดังนี้
1.สมัครและรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์
          การสมัครแบบออนไลน์ ภาคปกติ สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยการคลิกที่ลิงก์นี้ ( netc.sisacloud.com?net )เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ใบสมัครเรียนรูปแบบออนไลน์ หรือไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์วิทยาลัย เลือกเมนู “สมัครเรียน” จากนั้นเลือก “สมัครเรียนออนไลน์” เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ ให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและเริ่มกรอกข้อมูลการสมัครตามลำดับ
          การสมัครแบบออนไลน์ ภาคเสาร์-อาทิตย์ สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงในการสมัครเรียนหลักสูตรภาคเสาร์-อาทิตย์ ได้ในลิงก์นี้ ( https://bit.ly/2z3Jjzh )หรือไปที่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัย เลือกเมนู “สมัคเรียน” จากนั้นเลือก “ลงทะเบียนแจ้งความจำนงสมัครเรียนหลักสูตรเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ระดับ ปวส.” เมื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มการลงทะเบียนแล้วให้อ่านรายละเอียดและกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้นให้แจ้งความประสงค์และสอบถามรายละเอียดการสมัครและรายงานตัวใน Inobx ช่องทางออนไลน์ของวิทยาลัยต่อไป
          การรายงานตัวแบบออนไลน์ (ภาคปกติและภาคเสาร์-อาทิตย์) สามารถเลือกรายงานตัวเป็นนักศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ กรณีนักศึกษาไม่สะดวกในการเดินทางมารายงานตัวที่วิทยาลัยด้วยตนเอง เมื่อนักศึกษาสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์แล้วนักศึกษา ให้นักศึกษาทัก Inbox ช่องทางออนไลน์ของวิทยาลัยช่องทางใดช่องหนึ่งที่กำหนดให้ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศบริการตอบคำถามและให้คำแนะนำต่างๆ โดยหลังจากรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ให้นักศึกษานำหลักฐานการสมัครส่งที่วิทยาลัย พร้อมรายงานตัวเพื่อแสดงตัวตนอีกครั้งที่วิทยาลัย และรับอุปกรณ์-ชุดนักศึกษา (ภาคปกติ) ซึ่งมีช่องทางติดต่อออนไลน์ 3 ช่องทาง ดังนี้
          FACEBOOK เพจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น (www.facebook.com/netc.ac.th)
          LINE Account เทคโนภาคฯขอนแก่น (ID : @cgh0818n)
          Instagram Account N.E.T.C. Khon Kaen (net_khonkaen)

2.สมัครและรายงานตัวแบบ Walk IN ที่วิทยาลัย
การสมัครและรายงานตัว แบบ Walk In
นักศึกษาที่สะดวกเดินทางมาสมัครและรายงานตัวด้วยตนเองที่วิทยาลัย สามารถดำเนินการการสมัครและรายงานตัวได้ที่ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 (ขอความร่วมมือให้ผู้สมัคร ผู้ปกครองหรือผู้ติดตาม สวมหน้ากากอนามัยมาทุกคน และต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองของทางวิทยาลัยก่อนทุกครั้งเมื่อเข้ามาติดต่อ) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครคอยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางขั้นตอนการสมัครและรายงานตัวแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง

หลักฐานในการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ได้แก่
1.ใบ ปพ./รบ. ฉบับจริง
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง – 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
5.กรณีเป็นภาคเสาร์-อาทิตย์ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ให้มีใบรับรองจากสถานที่ทำงานยื่นประกอบการสมัครด้วย

เปิดรับสมัครและรายงานตัว ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น!!