กำหนดวันปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียน เทคโนภาคฯ ขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

#วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมชี้แจ้ง
(ปฐมนิเทศและประชุมแบบ Social distancing)

👉วันที่ 11 ก.ค.2563
-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.ปีที่ 1 และ ปวส.ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประภากรอนุสรณ์ 2 อาคาร 8B ชั้น 5*

👉วันที่ 12 ก.ค.2563
-ประชุมชี้แจงนักศึกษาเก่าและประชุมผู้ปกครอง เลื่อนระดับชั้น ทุกชั้นปี/ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประภากรอนุสรณ์ 2 อาคาร 8B ชั้น 5*

*หมายเหตุ : จำกัดให้นักศึกษา 1 คน เข้าห้องประชุมกับผู้ปกครองได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น พร้อมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19 และข้อปฏิบัติของทางวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

#วันเปิดภาคเรียนใหม่บนวิถีความปกติใหม่
(เปิดภาคเรียนวิถี New Normal)

👉วันที่ 13 ก.ค.2563
-กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคปกติ ทุกชั้นปี/ทุกสาขาวิชา เริ่มกิจกรรม 15 นาทีมีคุณค่าหน้าเสาธง โดยจัดสถานที่และรูปแบบกิจกรรมให้ใีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ Social distancing to New Normal เริ่มกิจกรรมในเวลา 08.00 น. (การตรงต่อเวลาสร้างคุณค่าให้แก่เรา)*

👉วันที่ 18 ก.ค.2563
-กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาคเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรสำหรับผู้มีงานทำ ระดับ ปวส. ทุกชั้นปี/ทุกสาขาวิชา*

*หมายเหตุ : ข้อความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน COVID-19 และข้อปฏิบัติของทางวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด