เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาภาคบ่าย (ระดับ ปวส. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

          ในวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคบ่าย (หลักสูตรสำหรับผู้มีงานทำ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) โดยในช่วงเช้าของวันนี้ (18 ก.ค.2563) ก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนได้มีการนัดหมายเพื่อปฐมนิเทศและพบปะพูดคุยแบบเป็นกันเองระหว่างตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ นักศึกษาภาคบ่าย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ ห้องเรียนรวม 322 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 3) เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน คณะอาจารย์ และสถาบัน ซึ่งได้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือฆ่าเชื้อโรคด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนเข้าสู่ห้องเรียนรวม

          นอกจากนี้ยังได้มีการทำความรู้จักกันระหว่างรุ่นพี่ ปวส.ปีที่ 2 และรุ่นน้องนักศึกษาใหม่ ปวส.ปีที่ 1 รวมถึงได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการประจำรุ่นทั้ง 2 รุ่น ได้แก่ ประธานรุ่น รองประธานรุ่น เลขานุการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ตามลำดับ เพื่อสร้างคณะดำเนินงานในการประสานงานหรือเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้เรียนและสถาบันในแต่ละรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศและการสานสัมพันธ์ของนักศึกษาภาคบ่าย”