“ทำงานได้จริง ลงมือปฏิบัติจริง จากประสบการณ์จริง”

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ ระดับชั้น ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางไปยังที่พักสงฆ์สวนธรรมป่านาน้ำ บ้านแอวมอง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อออกหน่วยบริการซ่อมรถยนต์ให้แก่ประชาชนที่ต้องการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลการออกหน่วยบริการร่วมด้วย

          การออกหน่วยบริการชุมชนถือเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาลงมือปฏิบัติงานได้จริง และยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น

“ภาพบรรยากาศการออกหน่วยบริการชุมชนด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล”