การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสาขาวิชาก่อสร้าง โยธา

ฝึกงานกับตัวจริงด้าน งานก่อสร้าง งานโยธา โดยตรง  

ทั้งงาน ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง ทางด้านโยธา สิ่งก่อสร้างต่างๆ  การสร้างอาคารโดยซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 

งานสำรวจ ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามรายละเอียดที่ไว้ในแบบต่างๆ 

ฝึกวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติตรวจสอบการรับกำลังของวัสดุที่ใช้ในงานโยธา-ก่อสร้าง 

จบแล้วสามารถทำได้เลย ไม่ว่าจะเป็น ผู้รับเหมา ผู้ประเมินราคาเบื้องต้น รับราชการเป็นนายช่างโยธา 

#เก่งจริง #ทำงานได้จริง