วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่นมาให้ความรู้ในการอบรมแก่นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น