ในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ในสาขาวิชาเทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัยระดับสูง (การอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาการบำรุงรักษา และการใช้ โฟล์คลิฟ) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จาการเข้าร่วมฝึกอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพในการทำงานในอนาคตต่อไป

ภาพบรรยากาศระหว่างการฝึกอบรมฝีมือแรงงานด้านสาขาวิชาช่างยนต์ ณ ถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 จังหวัดขอนแก่น