“เทคโนภาคฯ ขอนแก่น วิทยาลัยหนึ่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน”

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายสมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรฝีมือแรงงาน แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาทำเบเกอรี่ และพิธีมอบเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนแก่สถานประกอบกิจการ จากเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เป็นผู้มอบวุฒิบัตรและมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในครั้งนี้

     ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 24 (ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ) สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ (สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และสาขาพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1) กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จึงมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับเงินช่วยเหลือหรือุดหนุนในครั้งนี้ โดยมีนายสมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนศูนย์ทดสอบฯ รับมอบจากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

“ภาพบรรยากาศพิธีรับมอบวุฒิบัตรฯและเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น”