#เด็กสายอาชีพก็มีดีนะ

     วันนี้ (3 กันยายน 2563) ในคาบวิชากิจกรรม ตัวแทนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาได้ขึ้นเวทีนำเสนอโครงงานคุณธรรมภายในสาขาวิชาของตนเอง โดยแต่ละสาขาวิชาได้นำปัญหาหรือสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับบุคคลภายในสาขาวิชาหรือความดีที่อยากทำมากำหนดเป็นหัวข้อในการเขียนโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความดี โดยนำไปสู่ความมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา รวมไปถึงความมีระเบียบวินัย และความสุภาพเรียบร้อยที่ควรเกิดขึ้นหรือนำมายึดถือและปฏิบัติภายในสาขาวิชา เพื่อสร้างสังคมภายในสาขาวิชาตลอดจนวิทยาลัยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

“บรรยากาศการนำเสนอโครงงานคุณธรรม เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ประจำสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563”