เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง

     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง ใน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับ สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) ปี 2563 โดยมี นายสมใจ คงคาชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนวิทยาลัยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพมหานคร

     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงรณรงค์และดำเนินการตามมาตรฐานองค์กรขับขี่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา นักการแม่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้าภายในวิทยาลัย ตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในวิทยาลัย ให้สวมหมวกนิรภัย ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือคาดเข็มขัดนิรภัย ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในระหว่างการขับขี่ยานพาหนะ