วันที่ 16 กันยายน 2563 ตัวแทนคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เดินทางมายังวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ สำหรับบริการประชาชน มอบให้แก่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายในวิทยาลัยและประชาชนที่มารับบริการภายในวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ภิเษกสิทธิ์ ชุมแวงวาปี รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและกิจกรรมสัมพันธ์ และอาจารย์อุดม ลิ้มไพบูลย์ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนวิทยาลัยรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ ดังกล่าว โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แนะนำการใช้งานและวิธีดูแลรักษาเครื่องจ่ายเจลแบบเบื้องต้นกับทางวิทยาลัย

     เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ เป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับบริการประชาชน โดยได้นำไปมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก 1 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันในเครือเดียวกัน

“ภาพการมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ”