“อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำต้นแบบ สร้างสุภาพชน คนอาชีวะ เทคโนภาคฯ ขอนแก่น”

     ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  ได้มีการจัด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำต้นแบบ” ขึ้นเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำแก่นักศึกษา สร้างสุภาพชน คนอาชีวะ รุ่นใหม่ โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำต้นแบบในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการอบรมทุกคนจะได้รับคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำหน่วยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 (ช่วงปฏิบัติงานกลางปีการศึกษา 2563 ถึงสิ้นสุด ปีการศึกษา 2564) และจะมีการคัดเลือกประธานชมรมและเลือกตั้งนายก อวท. ประจำปีการศึกษา 2564  ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ตามลำดับ

“ภาพบรรยากาศการอบรมในวันแรก”

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความสามัคคีต่อกัน มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และมีความเสียสละต่อส่วนรวม

     การจัดอบรมในครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 วัน ซึ่งในวันแรกได้มีการจัดอบรมขึ้น ณ ห้องประชุมประภากร 1 อาคาร 8A ชั้น 5 โดยได้มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมแลกเปลี่ยนความคิดและทำความรู้จักกับเพื่อนต่างสาขาวิชา การเป็นผู้นำที่ดี กิจกรรมเปิดใจและตั้งเป้าหมายของชีวิต รวมไปถึงได้มีการอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้นำด้านกิจกรรมหน้าเสาธงให้กับนักศึกษาตัวแทนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้อีกด้วย

“ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการอบรมแกนนำในวันที่ 2 และกิจกรรมละลายพฤติกรรม”

     ในวันที่ 2 ได้จัดอบรมที่ อาคาร 9 อเนกประสงค์ (โรงยิม) โดยได้มีพิธีเปิดในวันนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 2 ต่อมาได้มีการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเข้าฐานสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา รวมถึงการทำงานเป็นทีมในช่วงเช้า และได้มีการอบรมการเขียนโครงงานคุณธรรมในช่วงบ่าย เพื่อให้ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ร่วมระดมความคิดเพื่อจัดทำโครงงานคุณธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย

“ภาพบรรยากาศการเข้าฐาน”

     บรรยากาศในค่ายการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกและความเป็นกันเองระหว่างเพื่อน พี่น้อง และคณะอาจารย์ ทำให้ได้รู้จักกับเพื่อนต่างสาขาวิชา ได้ฝึกและพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นพร้อมที่จะเป็นผู้นำต้นแบบให้กับนักศึกษาผู้อื่นต่อไป

     นอกจากนี้ยังมีตัวแทนนักศึกษา รุ่นพี่ อวท. เทคโนภาคฯ ขอนแก่น ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 มาให้กำลังใจและช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ตลอดทั้ง 2 วันด้วย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความรักใคร่สามัคคีปรองดองขององค์การยิ่งขึ้น

“ภาพบรรยากาศการเข้าแถวเพื่อไปพักรับประทานอาหารกลางวัน”

“ภาพบรรยากาศอบรมการเขียนโครงงานคุณธรรม”

 

“บันทึกภาพร่วมกันของผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้”