“ไม่หยุดที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา”

     ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพความรู้ของคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ในโครงการส่งเสริมศักยภาพความรู้ด้าน Digital Marketing And Digital Business โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ความเข้าใจ รวมถึงได้มีตัวแทนคณะผู้บริหารทั้ง 2 สถาบันเข้าร่วมรับฟังตลอดการอบรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งสถานที่การอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“ภาพบรรยากาศการอบรม Digital Marketing And Digital Business”